Obec Balog nad Ipľom

Obec Balog nad Ipľom

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

            Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len zákon). Na základe poznatkov zistených pri výkone štátnej na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy konštatuje, že každoročne pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Pretože v tomto období je otázka burín a ich odstraňovania opäť aktuálna, dovoľujeme si Vás požiadať o  zverejnenie výzvy vo veci starostlivosti o poľnohospodársku pôdu,  spôsobom v mieste obvyklým, tohto znenia:

            Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak,  ako to ustanovuje § 3 zákona.

            Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností  poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín

3.) zabezpečiť  využívanie  poľnohospodárskej  pôdy  tak, aby nebola  ohrozená  ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

            Tunajší úrad vyzýva preto vlastníkov, užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky   poľnohospodárske i nepoľnohospodárske v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Riadnym plnením týchto zákonom stanovených povinností, sa predíde  konaniu vo veci ukladania pokút za priestupky a správne delikty.

                                                                                                        Ing. Jaroslav Filip

                                                                                                          vedúci odboru

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.